کنترل برش پانچ
میبایست مجموع ضخامت کاور بتن و نصف ضخامت آرماتور سفره بالایی را از ضخامت فونداسیون کم شود.

بخش محاسبات

نتیجه